AgroBio Atak DeltaSect 015 RTU 250 ml

23. října 2021 0
AgroBio Atak DeltaSect 015 RTU 250 ml
  • Dostupnost: Skladem
69 Kč s DPH Prohlédnout nejlepší nabídku
Heureka.cz

Co o AgroBio Atak DeltaSect 015 RTU 250 ml píše eshop

Přípravek pro hubení lezoucího hmyzu

Účinná látka: deltamethrin

Proti jakým škůdcům je určen

Proti lezoucímu hmyzu (mravenci, švábi, blechy, rybenky, štěnice, aj.)

Proč jej použít

Rychlé hubení veškerého hmyzu - zasažený hmyz uhyne za 1 hodinu až do 24 hodin (podle typu hmzu)

Pro sanitární hygienu – použití v bytech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, aj.

Má rychlou okamžitou i reziduální účinnost (působí po delší dobu)

Účinná látka přípravku se neodpařuje

Vhodný především do interiéru

Jak jej použít koncentrát: Přípravek nařeďte vodou na 1% pracovní směs.

Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do nádrže asi 1-2 litry vody, přidejte 50 ml přípravku a doplňte vodou do 5 litrů. Dobře promíchejte, postřikovač natlakujte a aplikujte postřikem v dávkách 50 ml naředěného přípravku na každý m2 ošetřené plochy. rozprašovač: okamžitá aplikace postřikem

Postřik aplikujte přímo na hmyz, na místa výsktu a předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin a pod.

Při přetrvávajícím zamoření postřik opakujte podle potřeby v jednoměsíčních intervalech.

Upozornění: POZOR na vysoké teploty ! Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208 - Obsahuje 2,2-iminodi(etha-1-amin), diethylentriamin(111-40-0), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5), 4,4´-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4´-diisokyanát(101-68-8). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřeným plamenem. Zákaz kouření

P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení

P241 - Používejte elektrické, osvětlovací, ventilační zařízení do výbušného prostředí

P261 - Zamezte vdechování mlhu, aerosoly, páry

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P285 - V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest

  • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
  • P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P391 - Uniklý produkt seberte

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy

Hlavní charakteristiky
VýrobceAgroBio
Hmotnost100 g
Škůdcilétající a lezoucí hmyz

kde koupit
Heureka.cz ⭐️ srovnání cen ve všech dostupných eshopech
⭐️ možnost bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkem"
69 Kč Do obchodu Heureka.cz
Vývoj ceny AgroBio Atak DeltaSect 015 RTU 250 ml


Komentáře
Zatím se zde nenachází žádný komentář.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.